واجب فراموش شده
وداع با محرم
صاحب خاق عظیم،امین وحی و مردم
جودوکرم بی  انتها
مظهر رافت خداوندی