اندیشه جاودان
گلوله های جهل
  بارخوانی ریشه های تفکر گروهک فرقان
اسلام مقتدر
  گزیده ای از نوشتجات استاد پیرامون عزت و قدرت
به روایت دیگران
  علامه مطهری درنگاه علما، نخبگان و همراهان
اندیشه جاودان
  چرایی و چگونگی مطالعه آثار استاد