خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

/يكشنبه 17/2/13962017-05-07T10:31:19+04:30

 تنها کنیز وقفی دارالشفاء

اسناد بسیاری مبنی بر پرداخت حقوق نقدی و جنسی توسط آستان قدس به این کنیز موجود است، این مطلب نشان می دهد، که حرمت انسانی در یک مجموعه مذهبی تا چه اندازه مهم بوده و هیچ گاه به چشم حقارت حتی به کنیزی نمی نگریسته اند.
/پنجشنبه 4/9/13952016-11-24T18:32:21+03:30

 اسنادی که از حقانیت تشیع روایت می کنند

در بررسی اسناد آستان قدس رضوی به واژه هایی چون جدید الاسلام، تازه ایمان، جدید الایمان و تازه مسلمان برمی خوریم. بررسی اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نشان می دهد که مفهوم آن، دامنه ی وسیعی داشته است و گستره ی مکانی، نژادی و تنوع درخواست ها در این اسناد، مشهود می باشد؛ بیشترِ این اسناد، به صورت عریضه و درخواست شخصی و یا قبض های وصول آستان قدس بوده است که افراد به متولی آستان قدس رضوی نوشته اند
/دوشنبه 1/9/13952016-11-21T15:48:17+03:30

 شرح حال و اقدامات حاج میرزا موسی خان فراهانی

«متولّی» یا «ناظر وقف» که نوعاً توسط سلطان وقت برگزیده می شد، اداره و سرپرستی حرم رضوی و موقوفات را بر عهده داشت. بر اساس شواهد و مستندات تاریخی، حاج میرزا موسی خان فراهانی، نخستین متولّی رسمی آستان قدس رضوی در دورة قاجار است. از جمله وقایع دوران تولیت او، شورشی است که علیه یهودیان ساکن مشهد رخ می دهد.
/دوشنبه 1/9/13952016-11-21T15:25:57+03:30

 دارالتولیه با استناد به اسناد آستان قدس رضوی

دارالتولیه، محل کار نائب التولیه ها و متصدّیان امور آستانه است که محل آن در دوره ی صفویه، سراچه ی فوقانی صحن عتیق بوده است. این مکان در دوره ی قاجار به باغ آصف الدوله منتقل شد. در زمان تولیت مرحوم اسدی، قسمتی از بناهای سابق باغ آصف الدوله در قسمت غربی که رو به خرابی بود، تجدید عمارت شد.
/دوشنبه 24/8/13952016-11-14T16:01:21+03:30

 بررسی و معرفی هنر مرمت و صحافی در دوره ی قاجار

کتابخانه ی آستان قدس رضوی، به لحاظ غنا، تنوع، تعدد و گستردگی منابع و از نظر مجموعه ی قرآن ها و نسخه های خطی بی اندازه نفیس، یکی از بزرگ ترین و کهن ترین کتابخانه های جهان اسلام به شمار می رود . با توجه به اسناد به جای مانده از آستان قدس رضوی که مربوط به پرداخت مواجب کارکنان کتابخانه می باشد، مربوط به دوره ی صفوی است. با توجه به این اسناد، مناصب و شغل هایی که در کتابخانه وجود داشته است، مشخص می شود؛ مانند: کلیددار، کاتب، صحاف، کتاب دار، مصحح، خوش نویس باشی، مدرس، امین، ثقه الکتاب، ناظم و غیره.
123>>>
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط