.
.
 
 
 

مدیریت خود/پنجشنبه 3/3/13972018-05-24T15:07:45+04:30

 قیمت رمضان خود را بالا ببریم

دل هزارسو و هرزه ای که ما داریم کی به این فراست و فراغت می رسد که بتواندد زیبایی رمضان را ببیند؟ چه رسد به اینکه او را بپسندد و برسد به آنجا که به عشق برسد.
مدیریت خود/شنبه 22/2/13972018-05-12T12:15:06+04:30

 چقدر خودت را می شناسی؟

افکار از پیش پنداشته شده فرد نسبت به خود، چه یک شخصیت مثبت و ایده آل باشد و چه یک شخصیت پست و فرومایه، سبب می شود که فرد در زندگی به کمال مطلوب نرسد.
مدیریت خود/سه‌شنبه 18/2/13972018-05-08T13:32:59+04:30

 خودتان را بیشتر بشناسید

درست است که شرط اول برای ساختن نفس و تهذیب و تکمیل آن، شناختن نفس است، اما ...
مدیریت خود/دوشنبه 20/1/13972018-04-09T11:19:30+04:30

 با کتاب خواندن بزرگ شویم

در خانواده رو به رشد، کتاب یکی از اعضای خانواده به شمار می آید.
مدیریت خود/سه‌شنبه 14/1/13972018-04-03T08:54:59+04:30

 ویژگی های مثبتمان را افزایش دهیم

زمانی که افراد خانواده به دیگران نیکی و کمک می کنند، مجموعه ای از نیروهای مثبت را به دور خود فراهم می آورند و این نیروهای مثبت باعث آرامش و شادی می گردند.
مدیریت خود/پنجشنبه 23/9/13962017-12-14T09:58:23+03:30

 لحظه لحظه را غنیمت شمارید

دیروز از دست رفته، و فردایت مشکوک است ،و امروزت مغتنم؛ پس در بهره برداری اززمان ممکن شتاب کن
مدیریت خوذ /چهارشنبه 15/9/13962017-12-06T10:34:26+03:30

 جاذبه نه دافعه

در میان مردم و انسانها زیستن و جاذبه داشتن و دلربابودن، کاری نیست که با زبان بازی وادعا پدیدآید، بلکه ...
مدیریت خود/دوشنبه 20/6/13962017-09-11T17:51:35+04:30

 حسود هرگز نیاسود!

چرا بعضی ها چشم دیدن خوشبختی دیگران را ندارند؟
12345678910...>>>