.
.

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
 • ارسال به دوستان
 • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
 • تعیین صفحه پیش فرض مرورگر
 • چاپ
 • آر.اس.اس
 • آمار بازدید
  تعداد بازدید از سایت: 242162486
  تعداد بازدید این صفحه: 3340026
  در امروز: 28666

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
×
يكشنبه 25/4/1396

 ناباب و نایاب

کتابی با گفتارهای ناباب در بحث تعلیم و تربیت نایاب
مشخصات کتاب :
عنوان: ناباب و نایاب
موضوع: گفتارهای ناباب در تعلیم و تربیت نایاب
پدیدآورنده: عبدالعظیم کریمی
ناشر : انتشارات قبسات
کاری از مجموعه هنری رسانه ای خانواده،مهرستان
شابک: 9-9-91938-600-978
نوبت چاپ: اول/ 1395
شمارگان: 3000 نسخه

 
معرفی کتاب
بزرگترین مانع فهم ما از تربیت، فهمیده های ما از تربیت اســـت و زیان بارترین پیامد عینی آن، عملکرد ما در تربیت کردن اســـت!
زمانی که فرایند تعلیم وتربیت از مســـیر سیال و طبیعی آن خارج شده و در قاب ذهنـــی و فهـــم زبانی ما محدود و مســـدود می شـــود، مـــرگ تربیـــت در قفس این کژتابی ها آغاز می شود و آنچه به دست می آید، ازدست رفتن آن چیزی است که از پیش، دستان طبیعت، بی زحمت و منت به کودک بخشیده بود!
کودک با مغز (ظرف اندیشگی) به دنیا می آید؛ اما دیری نمی گذرد که با اندوختن اندیشـــه های دیگران، از برافروختن اندیشـــگی بازمی ماند و مغز خالق او به ذهن مخلوق تبدیل می شود!
کـــودک از همان آغاز، با یورشـــی توفنده به ناشـــناخته ها، در پی کشـــف جهان بیرون و خلق جهان درون برمی آید؛ اما دیری نمی گذرد که با آموزش رسمی، رسم آموختن و فهمیدن را از یاد میبرد.
کودک بـــا حـــس دینـــی و نـــگاه جانمنـــدی و جاندار پنـــداری بـــه دنیـــا می آیـــد؛ امـــا دیـــری نمی گـــذرد کـــه ایـــن حـــس عارفانـــه در هجـــوم بی امـــان آموزش هـــای عامدانـــه رنـــگ می بـــازد.
کـــودک با فطرتی پا ک و زلال به دنیا می آید؛ امـــا دیری نمی گذرد که این پاکی و صداقت در ســـایۀ ســـنگین نصایح سرســـام آور اخالقی به دروغ و ریا و فریبکاری تبدیـــل می شـــود! ازاین رو، کار تعلیم و تربیـــت چیزی جـــز از کار انداختـــن کار فطرت نیســـت و ایـــن کار در نوع خـــود، نابکارترین کاری اســـت که به نـــام تربیت بدون هیچگونه شک و تردیدی در حال انجام است.
مـا ناخواسـته هنرمندانه تریـن روشهـای تربیتـی را بـرای ریشـه کردن اصیل تریـن هنرهـا بـه کار می گیریـم تـا ناهنرمندانـه آنچـه را کـودک بـه زیباتریـن شـکل در خـود دارد، نابـود سـازیم!
 
 
در این کتاب، بابی دیگر از تعلیم و تربیت نایاب گشـــوده می شـــود تا همۀ مؤلفه ها و عناصر تربیت آســـیب زا را به چالشـــی بزرگ درکشـــاند.
در این کتاب مشخص می شـــود اساسا تربیت تغییردادن افراد نیست، بلکه تأییدکردن آنهاست.
 در این نگاه وا گرا آشکار می شود که موفقیت دانش آموزان به معنی دســـتیابی به هدف های ازپیش تعیین شـــده نیســـت، بلکه رسیدن به نگاهی تازه به موفقیت اســـت که به آنها نشـــان می دهد نه تنها نباید از شکست بهراســـند، بلکه باید شکســـت را تجربه ای شکســـت ناپذیر برای گام نهادن در راه موفقیـــت بدون شکســـت تلقی کنند.
 در ایـــن نگاه نامأنوس، معلوم می شـــود که پیشـــرفت تحصیلـــی، شـــتاب گرفتن بـــرای رقابت فرســـاینده در نمـــره و رتبۀ عالی نیســـت، بلکه یورش مشـــتاقانه به ناشـــناخته هایی اســـت که بنیاد شناخته های آنها را به طرزی مرموزانه شـــکل میدهد.
در این نگاه غریب، روشـــن می شود که تربیت دینی فربه سازی ذهن از معلومات دینی و ظاهرسازی رفتار به مناسک دینی نیســـت، بلکه فراتر از آن شعله ور ساختن شور دینی و برانگیختن حسی دینی برای زیست مؤمنانه است.
 
به شما مطالعه این کتاب را توصیه می کنیم .
بازدید: 1202
کلید واژه ها:
کتاب , تربیت کردن , بچه , ناباب , نایاب , رسیدن به موفقیت 
نام و نام خانوادگی
0
0
1396/4/31 12:33:45
سلام ناباب و نایاب

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
سبک زندگی رضوی (نام گذاری)
 • 1397/5/3 چهارشنبه سبک زندگی رضوی (نام گذاری)
  انتخاب نام افراد به خصوص فرزندان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا این نام برای همیشه ماندگار است.
هیچ چیز جای کتاب را نمی گیرد
پدر، عشق و پسر
 • 1396/7/17 دوشنبه پدر، عشق و پسر
  کتابی از زبانِ اسبِ علی اکبر (ع) “عقاب” ، که برای “لیلا” مادرِ ایشان ماجرای کربلا را تعریف می‌کند.
  خانه کتاب
مجموعه پوستری رسم کتاب خوانی
می خواهیم پدر و مادر شویم
ارسال نظر
ارتباط با ما
نشانی: مشهد مقدس، حرم مطهر امام رضا علیه السلام، صحن جامع رضوی، ایوان غربی
تلفن: 32212008-051
فکس: 32003552-051
صندوق پستی: 91735/517
ایمیل: razavi@aqr.ir