امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
 
 
 
 
 
 
 

پاسخگویی/شنبه 16/5/13952016-08-06T13:58:59+04:30

 شهرمقدس قم را در منظر حضرت رضا (ع) توصیف کنید؟

...
12>>>
×
 
×