.
.
 
 
 

حیات جاویدان/شنبه 25/10/13952017-01-14T13:43:28+03:30

 برزخ، میانۀ راه

انسان در فاصلۀ مرگ تا قیامت در خاموشی و بی حسی فرو نمی رود، بلکه وارد مرحلۀ دیگری از حیات می شود تا آنگاه که قیامت کبری به پا شود. این مرحلۀ واسط «عالم برزخ» نامیده شده است.
حیات جاودان/شنبه 11/10/13952016-12-31T23:32:49+03:30

 مرگ؛ آغاز سفر به ابدیت

سختی های هنگام مرگ عمدتاً ناشی از تعلقات قلبی انسان به دنیا است. از این رو گفته شده است: «موتوا قبل از تموتوا» پیش از مردن، بمیرید یا گفته شده است: «پیش از آنکه بدن هایتان جدا شود، دل های خود را از دنیا خارج کنید».
حیات جاودان/سه شنبه 26/8/13942015-11-17T15:50:32+03:30

 سکرات مرگ

می اندیشد که سرمایة عمر را در چه راهی تباه و سپری کرده است و روزگارش را چگونه به پایان رسانیده است؛ به یاد اموالی می افتد که حلال یا شبهه ناک بوده و از هر جا که به دستش ...
حیات جاودان/شنبه 23/8/13942015-11-14T13:34:33+03:30

 مرگ چیست؟

مرگ، خارج شدن از نظامی است با درجة وجودی ضعیف و وارد شدن به نظامی است با درجة وجودی شدید که در شرایط جدید امکان ظهور حقایقی فراهم می شود که در دنیا...
حیات جاودان/چهارشنبه 29/7/13942015-10-21T12:45:41+03:30

 جایگاه معاد در باورهای دینی

اعتقاد به معاد نه تنها در دین اسلام وجود دارد، بلکه در دیگر ادیان توحیدی نیز به چشم می خورد. در عهد عتیق، کتاب اول سموئیل، فصل دوم، جمله 6 آمده: «میراننده و ...
حیات جاودان/پنجشنبه 12/6/13942015-09-03T15:39:29+04:30

 سه روز هولناک

مرگ دارای سکرات است. همچنین حالت دیگری که در زمان مرگ وجود دارد که بسیار حالت سخت و شدیدی است و به آن «غمرات» به معنای شداید مرگ می گویند...
حیات جاودان/سه شنبه 30/4/13942015-07-21T18:12:05+04:30

 عالم برزخ

«برزخ» به معنای فاصله میان دو چیز است. روح انسان، با مرگ از بدن خارج می شود و در قیامت دوباره به بدن باز می گردد. در فاصلة مرگ تا برپایی قیامت، روح به صورت مستقل وجود دارد. این مرحله را که بین دنیا و قیامت است، «عالم برزخ» گویند.
حیات جاودان/سه شنبه 30/4/13942015-07-21T16:10:55+04:30

 سرنوشت ارواح

در «عالم برزخ» که روح انسان مجرد است، در مرحلة پس از مرگ، حیات ویژه ای دارد که به آن «حیات برزخی» گویند. ارواح، از آن جا که از زندان بدن آزادند، فعال ترند و ...
123>>>